ข้อมูลสมาชิก
สมาชิกเข้าใหม่ 18
สมาชิกลาออก 13
จำนวนสมาชิก 1,499
****เงินกู้สามัญใช้บุคคลค้ำประกัน และ เงินกู้พิเศษ ส่งเอกสาร วันสุดท้ายวันอังคาร ที่ 16 กรกฎาคม 2567*************เงินกู้สามัญจ่ายเช็ควันจันทร์ ที่ 1 กรกฎาคม 2567 เวลา 11.00 - 16.00 น.
หน้าหลัก >> ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทย่าลัยรังสิต จำกัด
 

ผศ.ผการัตน์  จำปาน้อย
ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยรังสิต จำกัด

 

ประวัติด้านการศึกษา

                            ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

                          ระดับปริญญาโท Western Michigan University , U.S.A

ประวัติด้านการทำงาน

                            รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ และอาจารย์ประจำ คณะเศรษศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

                            อาจารย์ประจำ คณะเศรษศาสตร์ และผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน มหาวิทยาลัยรังสิต

                            รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา และอาจารย์ประจำ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต

                            อาจารย์ประจำ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต 
                 

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง

              

 

 ติดต่อ ผู้จัดการสหกรณ์

                        02-791-6000 ต่อ 3844,3843