ข้อมูลสมาชิก
สมาชิกเข้าใหม่ 18
สมาชิกลาออก 13
จำนวนสมาชิก 1,499
****เงินกู้สามัญใช้บุคคลค้ำประกัน และ เงินกู้พิเศษ ส่งเอกสาร วันสุดท้ายวันอังคาร ที่ 16 กรกฎาคม 2567*************เงินกู้สามัญจ่ายเช็ควันจันทร์ ที่ 1 กรกฎาคม 2567 เวลา 11.00 - 16.00 น.
หน้าหลัก >> คณะกรรมการสหกรณ์
 

ชื่อ - สกุล : รศ.ดร.ธรรมศักดิ์ รุจิระยรรยง
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
 

ชื่อ - สกุล : รศ.ดร.กาน ว่องไวลิขิต
ตำแหน่ง : รองประธานกรรมการ คนที่ 1
 
ชื่อ - สกุล : รศ.ปัญญา มณีจักร์
ตำแหน่ง : รองประธานกรรมการ คนที่ 2
 
เลขานุการ
 • ชื่อ - สกุล: นายสิงห์ช้ย สุขมามอญ
 • Email:
 • Tel:
 
เหรัญญิก
 • ชื่อ - สกุล: นางสาวศศิธร ปังศิริกุล
 • Email:
 • Tel:
 
กรรมการ
 • ชื่อ - สกุล: นายอารมณ์ ฐานโพธิ์
 • Email:
 • Tel:
 
กรรมการ
 • ชื่อ - สกุล: นายประสงค์ ขาวลูกจันทร์
 • Email:
 • Tel:
กรรมการ
 • ชื่อ - สกุล: นางรินณวัลย์ นันทภักดิ์
 • Email:
 • Tel:
 
กรรมการ
 • ชื่อ - สกุล: นางณัฏฐญา แสนสุข
 • Email:
 • Tel:
กรรมการ
 • ชื่อ - สกุล: ดร.เฉลิมพร เย็นเยือก
 • Email:
 • Tel:
 
ผู้ตรวจสอบัญชี
 • ชื่อ - สกุล: น.ส.ณชลักษณ์ ธรรมนิทา
 • Email:
 • Tel:
 
ผู้ตรวจสอบัญชี
 • ชื่อ - สกุล: น.ส.กฤกช อยู่ยงศิลป์
 • Email:
 • Tel: