หน้าหลัก >> อัตราดอกเบี้ย
อัตราเงินกู้
ลำดับ ประเภทเงินกู้อัตราต่อปี
1 เงินกู้ฉุกเฉิน 5.75 %
2 เงินกู้สามัญ 5.75 %
3 เงินกู้สามัญ(ค่าหุ้น/เงินฝากค้ำประกัน 4.75 %
4 เงินกู้พิเศษ 4.75 %
อัตราเงินฝาก
ลำดับ ประเภทเงินฝากอัตราต่อปี
1 เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 2 %